Automatyzacja i robotyzacja pomiarów – redukcja kosztów, poprawa jakości i wzrost wydajności produkcji

Przemysł na całym świecie coraz bardziej intensywnie wprowadza zmiany w myśl idei czwartej rewolucji przemysłowej (określanej jako Przemysł 4.0). Głównymi jego koncepcjami stały się: coraz większa automatyzacja oraz robotyzacja produkcji. Ale zarówno stosowanie rozwiązań robotycznych jak i rozszerzanie możliwości automatyzacji działań znajduje zastosowanie już nie tylko w działach samej produkcji ale także kontroli jakości.

Jest kilka zasadniczych przyczyn dlaczego dążymy do stosowania takich rozwiązań. Wśród nich najważniejsze to: bardzo dobra powtarzalność wyników pomiarowych, eliminacja błędów operatora, możliwość zwiększenia ilości punktów pomiarowych i uśrednień na pomiar oraz automatyzacja analizy procesu i możliwość szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia błędu. W efekcie monitorujemy bezpieczeństwo i stabilność procesów. Kolejny aspekt to sytuacja socjoekonomiczna rynku pracy, migracja wykwalifikowanych specjalistów oraz zmiana podejścia do zarządzania pracą ludzi.

Wszystko to ma prowadzić do poprawy wydajności i optymalizacji wykorzystania zasobów, a tym samym redukcji kosztów i strat.

Mając to na uwadze należy przyznać, iż zagadnienie robotyzacji i automatyzacji nie dotyczy już tylko dużych koncernów, dla których kwestie ekonomiczne powyższych rozwiązań nie są pierwszorzędowe. Dlatego też działania prowadzące do wdrażania idei Przemysłu 4.0 obserwujemy także w mniejszych firmach produkcyjnych mających świadomość konieczności modernizacji i korzyści z nich wynikających.

Odpowiedzią na wyzwania stawiane działom kontroli jakości jest seria urządzeń do automatycznego pomiaru powłok firmy BYK Gardner. Rodzinę urządzeń ROBOTIC otwierają połyskomierze micro-gloss ROBOTIC pozwalające na w pełni zautomatyzowany pomiar połysku powierzchni. Urządzenia te nie wymagają montażu na ramionach robotycznych (choć istnieje taka możliwość) co znacznie redukuje koszt takiej instalacji. Dodatkowo urządzenia serii micro-gloss ROBOTIC w zależności od stopnia połysku produktu pozwalają na pomiar bezdotykowy, niezwykle cenny w niektórych aplikacjach.

Do kontroli barwy, poza szeroko opisywanymi na łamach Lakiernictwa Przemysłowego spektrofotometrami ręcznymi marki BYK Gardner, dostępny jest także byk mac i ROBOTIC. Urządzenie to pozwala na sześciokątowy, automatyczny pomiar barwy z efektem metalicznym. Natomiast do automatycznego pomiaru struktury powłoki, zwanej również „skórką pomarańczową”, BYK Gardner oferuje urządzenie wave-scan ROBOTIC. Byk mac i ROBOTIC oraz wave-scan ROBOTIC często montowane są na jednym ramieniu robotycznym w celu jednoczesnej kontroli barwy oraz struktury malowanego detalu. Dzięki temu pozwalają one na ciągłe monitorowanie procesu na linii oraz pomiar w tych samych, ściśle zdefiniowanych punktach co dostarcza nam reprezentatywną ilość danych związanych z produkcją. Z drugiej jednak strony taka ilość danych oraz wartości musi być szybko i przystępnie wykorzystana do sporządzania analizy dotyczącej procesu. W przypadku urządzeń firmy BYK Gardner nie stanowi to problemu, gdyż wszystkie mierniki zintegrowane zostały z jednym oprogramowaniem – smart-chart. Smart-chart nie jest już tylko programem do archiwizacji i analizy danych ale stanowi platformę integrującą wartości pomiarowe z urządzeń oraz pozwala na generowanie raportów SPC (ang. Statistical Process Control), stanowiących podstawę do efektywnego zarządzania jakością w produkcji i optymalizacji procesu.

Podsumowując: urządzenia serii ROBOTIC pozwalają na ciągłe, automatyczne i wykluczające błędy ludzkie gromadzenie danych pomiarowych dzięki czemu otrzymujemy wiarygodną i reprezentatywną ilość wyników o dużo wyższym stopniu powtarzalności. Następnie wyniki te  wykorzystywane są do generowanych automatycznie analiz trendów i informacji o stabilności produkcji w raportach smart-chart. Dzięki temu pracownicy działów kontroli jakości nie muszą już sami prowadzić pracochłonnych pomiarów, a jedynie interpretować wyniki raportów i reagować w przypadku odchylenia, którejś z wartości kluczowych dla produkcji. Powoduje to, że czynnik ludzki wykorzystany jest do pracy czysto analitycznej co znacząco wpływa na wyższą efektywność wykorzystania zasobów.