Przezroczystość, zamglenie, haze

Podstawy teoretyczne i zasady pomiaru parametrów opisujących zjawisko transparentności.

Zdjęcia

Materiały przezroczyste i ich własności optyczne dobierane są w zależności od ich zastosowania. Folia spożywcza używana do opakowywania żywności powinna być przejrzysta, natomiast do produkcji toreb zakupowych – półprzezroczysta i rozpraszająca światło. Dlatego surowce używane do produkcji tych przedmiotów są dokładnie selekcjonowane i przetwarzane w odpowiednio różny sposób.

Własności absorpcyjne i zdolność do rozpraszania światła danego materiału decydują o ilości światła przepuszczanego i wyglądzie obiektów widocznych przez folię.

Przepuszczalność całkowita (transmitancja)
Całkowita przepuszczalność jest stosunkiem światła przepuszczonego do światła całkowitego, które pada na obiekt. Zależy ona od właściwości pochłaniania i odbijania światła przez dany obiekt.

Światło padające = 100 %
– Absorpcja = 1 %
– Odbicie = 5 %
Przepuszczalność całkowita = 94 %

Światło przepuszczone można podzielić na składową przepuszczoną bezpośrednio oraz składową rozproszoną. Właściwości optyczne przezroczystego tworzywa będą różne w zależności od kątów rozpraszania. Ludzkie oko potrafi odróżnić dwa rodzaje rozpraszania światła: szerokokątne oraz wąskokątne.

Rozpraszanie szerokokątne – Zamglenie

Światło jest rozproszone we wszystkich kierunkach powodując spadek kontrastu obrazu. Norma ASTM D 1003 definiuje zamglenie jako procent światła w stosunku do światła padającego, które jest odchylone od linii prostej o więcej niż 2,5 stopnia.

Rozpraszanie wąskokątne – Ostrość obrazu przenikającego
Światło jest rozproszone z dużym natężeniem na małym kącie. Określa to jak dobrze będą widoczne detale przez błonę przepuszczalną światło. Podobnie jak zamglenie, czystość obrazu przenikającego określa się też w stosunku do światła padającego. Natomiast, pod uwagę jest brana tylko ta część światła, która odchyla się od linii prostej o mniej niż 2,5 stopnia. Pomiar tego typu właściwości pomaga zapewnić i znormalizować jakość produktu oraz określić wpływ parametrów procesowych i właściwości surowców na właściwości produktu.

Pomiaru przezroczystości obiektu
Zasadę działania urządzenie haze-gard plus przedstawia schemat przedstawiony w galerii. Promień światła pada na obiekt, przenika przez niego i wchodzi do sfery całkującej. Powierzchnia sfery jest jednakowo pokryta białym matowym materiałem aby zapewnić rozproszenie światła. Detektor umieszczony w sferze mierzy całkowitą przepuszczalność oraz zamglenie. Sensor pierścieniowy umieszczony na wyjściu ze sfery wykrywa rozpraszanie na wąskim kącie (ostrość).

zobacz także